Kérelmekkel együtt beadandó mellékletek

Természetes személy (magánszemély) regisztrációja:

A Filmiroda hatósági eljárása keretében lefolytatott valamennyi (tehát közvetlen és közvetett) támogatás igénybevételére vonatkozó eljárás csak akkor folytatható le, ha a filmelőállító/filmgyártó regisztrálta magát a Filmiroda hatósági eljárása keretén belül lefolytatott "mozgóképszakmai személy vagy szervezet regisztráció" elnevezésű eljárás keretében, illetve amennyiben a regisztrált szervezetek listájáról el nem számolt támogatás miatt a támogató szervezet értesítését követően a Filmiroda nem törölte.

Szervezet regisztrációja:

A Filmiroda hatósági eljárása keretében lefolytatott valamennyi (tehát közvetlen és közvetett) támogatás igénybevételére vonatkozó eljárás csak akkor folytatható le, ha a filmelőállító/filmgyártó regisztrálta magát a Filmiroda hatósági eljárása keretén belül lefolytatott "mozgóképszakmai személy vagy szervezet regisztráció" elnevezésű eljárás keretében, illetve amennyiben a regisztrált szervezetek listájáról el nem számolt támogatás miatt a támogató szervezet értesítését követően a Filmiroda nem törölte.

Regisztrált szervezet adatmódosítása:

A mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól szóló 12/2008. (III. 29.) OKM-PM együttes rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a nyilvántartott adatokban bekövetkezett változást a változástól számított 30 napon belül kell bejelenteni a hatóságnak. Tájékoztatjuk, hogy az adatbejelentési kötelezettségük kiterjed a levelezési címűk, fax számuk, kapcsolattartójuk nevének és elérhetőségének változására is, ugyanakkor ezen módosításokat a Filmiroda a fenti eljárás lefolytatását mellőzve veszi tudomásul. Erre irányuló bejelentésüket tehát bármilyen információs csatornán keresztül megtehetik.

 • Átvételi elismervény
 • Kérelem (Kézzel írott vagy nyomtatott formában megírt kérelem (nincs formanyomtatvány))
 • Új alapító okirat/alapszabály

Filmalkotás gyártása/ forgatása megkezdésének bejelentése

 • A gyártás első napjának bejelentése legkésőbb a gyártás első napjáig
 • A forgatás (beleértve az előforgatást is) első napjának bejelentése azt megelőzően legalább 8 nappal

 • Filmbesorolás 50 millió forint alatt

  A filmalkotások magyar részvételi arányok alapján történő besorolási eljárásához, amennyiben a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot nem haladja meg.

  Filmbesorolás 50 millió forint felett

  A filmalkotások magyar részvételi arányok alapján történő besorolási eljárásához, amennyiben a filmalkotás költségvetése az 50 millió forintot meghaladja.

  • Átvételi elismervény
  • Magyar részvételi arányok szerinti besorolási kérelem (online kitöltött kérdőív, nyomtatott formában)
  • filmalkotás alapjául szolgáló mű szerzőinek a film előállításához való hozzájárulását tartalmazó szerződések vagy egyéb okiratok
  • a filmalkotás forgatókönyve
  • a filmalkotás elkészítésében részt vevő alkotókra, valamint művészeti és technikai munkatársakra, továbbá a gyártási munkák helyszínére vonatkozó jegyzék az Mktv. 1. melléklete szerinti táblázat alapján, megjelölve az elkészítésében részt vevő külföldi országok technikai és művészi hozzájárulását (stáblista)
  • filmalkotás költségvetése és részletes pénzügyi terve
  • filmalkotás elkészítésének ütemterve (gyártási ütemterv)
  • koprodukciós filmalkotás esetén koprodukciós szerződés, ennek hiányában a felek megállapodása a hasznosításból származó bevételek felosztásáról és a terjesztés területi megosztásáról
  • filmalkotás előállításának finanszírozási terve
  • Eljárási díj befizetést igazoló bizonylat

  Európai Konvenció szerinti koprodukciós igazolás kiállítására irányuló kérelem

  Ahhoz, hogy az „Európai filmkoprodukciós egyezményt” [7/1998. (I. 23.) Korm. rendelet – lásd a „Kapcsolódó linkek” dobozban] aláíró országokban működő, és a koprodukciókban részt vevő filmgyártók részesülhessenek a hivatkozott egyezmény által meghatározott kedvezményekből, a koprodukciókban részt vevőknek a forgatás megkezdése előtt két hónappal kérelmezniük kell a koprodukciós minősítés megadását.

  Eredet-igazolás kiállítására irányuló kérelem

  A kérelmező kérelmére a Hivatal kiállítja a nyilvántartásában szereplő adatok tekintetében a filmalkotás eredet-igazolását (certificate of origin). Az eredet-igazolás tartalmát érintő minden olyan adatot, amelyről a Hivatalnak nincsen hivatalos tudomása, a Hivatal a kérelmező nyilatkozatának megfelelően – ennek a ténynek a feltüntetésével – igazol.

  Egyéb nemzetközi egyezmény szerinti koprodukciós igazolás kiállítására irányuló kérelem

  (mellékletek a vonatkozó nemzetközi egyezményben foglalt eljárási rend szerint)

  Támogatásra jogosultság megállapítására vonatkozó kérelemhez

  A mozgóképről szóló 2004. II. törvény (Mktv.) 31/B. § (1) bekezdése a) pontja szerint az NMHH Nemzeti Filmiroda, mint Hatóság az Mktv. 19. § (1) bekezdés f) pontja alapján a filmelőállító, illetve a filmgyártó vállalkozás kérelmére ellenőrzi, külön jogszabályban meghatározottak szerint hatósági határozatában megállapítja és igazolja a filmalkotások után járó közvetlen és közvetett állami támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultságot.

  • Átvételi elismervény
  • Kérelem (online kitöltött „Támogatásra jogosultság” kérdőív, nyomtatott formában, cégszerűen aláírva)
  • a filmalkotás gyártási terve (Mktv. 31/B. § (2a) bekezdés a) pont) (az előkészítést, a forgatást és az utómunkálatokat is magába foglaló gyártási ütemterv)
  • megrendelői (megbízási) szerződés (Mktv. 31/B. § (2a) bekezdés b) pont) (a gyártásban részt vevő magyar vállalkozás és a külföldi vagy magyar filmelőállító /megrendelő/ közötti szerződés, megrendelésre készülő filmalkotás esetén, eredeti és magyar nyelven is benyújtandó)
  • a filmalkotás teljes költségvetése (Mktv. 31/B. § (2a) bekezdés c) pont) (Ft-ban)
  • a filmalkotás közvetlen filmgyártási költségeire vonatkozó költségvetése (rovatszám szerinti bontásban, valamennyi társelőállító, támogató által ellenjegyezve)
  • a filmalkotás finanszírozási terve (Mktv. 31/B. § (2a) bekezdés d) pont) (Ft-ban)
  • önrész igazolása (bankszámlakivonattal)
  • közvetlen filmgyártási költségek fedezetét igazoló okiratok (Mktv. 31/B. § (2a) bekezdés c) pont) (szerződések, eredeti és magyar nyelven is benyújtandó)
  • eljárási díj befizetését igazoló okirat (átutalási bizonylat)
  • stáblista (a filmalkotás elkészítésében részt vevő alkotók, művészeti és technikai munkatársak jegyzéke)
  • a) Elbírált kulturális teszt, illetve besorolási határozat esetén annak iktatószáma:
  • Amennyiben nincs elbírált kulturális teszt, ill. besorolási határozat, úgy kérjük a kitöltött kulturális tesztet, illetve – ha közvetlen támogatást vesz igénybe - a magyar részvételi arány szerinti besorolásra vonatkozó kérelmet nyomtatott formában, aláírva benyújtani
  • forgatókönyv, illetve szinopszis magyar nyelven
  • Igazolás arról, hogy a Kérelmezőnek nincs az állammal szemben fennálló adó, járulék- és egyéb közteher tartozása (30 napnál nem régebbi „nullás” NAV igazolás, vagy igazolás köztehermentes adatbázisban való szereplésről, vagy pozitív adófolyószámla-kivonat) (Mktv. 14.§ (3) b) pont)
  • Nyilatkozat(az átvételi tartalmazza)(a kötelespéldány szolgáltatási kötelezettségről (Mktv. 14.§ (3) c) pont), valamint a rendezett munkaügyi kapcsolatokról (Mktv. 14.§ (3) h) pont), továbbá arról, hogy a Kérelmező a filmalkotás gyártás/forgatás kezdetét bejelentette (Mktv.31/B.§ (2a), és a támogatási igazolás kiadásának ütemezéséről (Mktv.31/B. § (2a) e) pont)
  • Filmgyártásban közvetlenül közreműködő külföldi illetőségű stábtag adatai (a filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozás bejelentését a filmgyártásban közvetlenül közreműködő külföldi illetőségű előadóművész és nem előadóművész magánszemély stábtagok nevére, állampolgárságára, születési helyére és idejére, anyja nevére, külföldi lakóhelyére, valamint arra vonatkozóan, hogy előadóművészként vagy nem előadóművészként működnek közre a film gyártása során Mktv. 31/B. § (2) bekezdésének (d) pontja))
   Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 2016. december 16-i hatállyal módosult.
  • Kérjük, hogy a módosításnak megfelelően a mellékleteknél található Filmgyártásban közvetlenül közreműködő külföldi illetőségű stábtag adatai című Excel táblázatot nyújtsa be az állami támogatásra jogosultság megállapítása kérelem mellékleteként, illetve on-line küldje be a stabtagbejelentes@nmhh.hu e-mail címre.
  • Továbbá felhívjuk szíves figyelmét, hogy törvény szerinti közvetett támogatásban részesülő filmelőállító vagy filmgyártó vállalkozás a Hivatal támogatásra jogosultságot megállapító döntésében meghatározott közvetlen filmgyártási költség 0,5%-át, de filmalkotásonként legfeljebb tizenötmillió forintot mozgóképszakmai képzési hozzájárulás címén az e törvényben meghatározott módon meg kell fizetni az MNF részére a Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: kincstár) e célra vezetett számlájára 10032000-00313278-00000024 a támogatásra jogosultságot megállapító döntés jogerőre emelkedésétől számított hatvan napon belül.

  Korhatár-besorolás - Filmbesorolás a kiskorúak védelme érdekében

  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 20. § (1) bekezdés értelmében a Magyarországon forgalomba kerülő filmalkotásokat a kiskorúak védelme, továbbá egészséges szellemi és lelki fejlődése érdekében a törvény 21. §-ban meghatározott kategóriákba be kell sorolni.

  ART-film - a bemutatásra kerülő magyar és külföldi filmalkotások filmterjesztés támogatása érdekében („art”) történő - besorolási eljárásához

  A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 20. § (1) bekezdés értelmében, a mozgóképszakmai hatóság a művészi értékű vagy kulturális jelentőségük miatt támogatásra érdemes filmalkotásoknak, terjesztésük elősegítése céljából a filmalkotás előállítójának vagy terjesztőjének kérelmére „art” minősítést adhat.

  Art-mozik és -mozitermek besorolása

  Az NMHH Nemzeti Filmiroda a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (Mktv.) 25. § (2) bekezdése alapján bármely mozinak, amelynek üzemeltetője a jogszabályban meghatározott feltételek betartását vállalja, az üzemeltető kérelmére hatósági határozatával "art" minősítést ad.

  Moziüzemeltetési tevékenység bejelentése

  A mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. (a továbbiakban: Mktv.) 19/L. § (1) bekezdése szerint a moziüzemeltetőnek legalább 30 nappal a mozi üzemeltetésének megkezdését megelőzően be kell jelenteni a moziüzemeltetésre irányuló tevékenységet az NMHH Nemzeti Filmiroda részére. A bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül az NMHH Nemzeti Filmiroda a moziüzemeltetőt hivatalból nyilvántartásba veszi, amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az Mktv. 36/G. §-ának alapján az egyes törvényeknek a gazdasági növekedéssel összefüggésben történő módosításáról szóló 2015. évi CCXII. törvény hatályba lépésekor moziüzemeltetési tevékenységet végző természetes vagy jogi személy 2016. február 29. napjáig köteles a moziüzemeltetési tevékenység végzését a 19/L. §-ban foglaltak szerint bejelenteni.

  Forgalmazói tevékenység nyilvántartásba vétele

  A mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. (a továbbiakban: Mktv.) 19/M. § (1) bekezdése szerint a filmforgalmazónak legalább 30 nappal a filmforgalmazási tevékenység megkezdését megelőzően be kell jelenteni a filmforgalmazásra irányuló tevékenységet az NMHH Nemzeti Filmiroda részére. A bejelentés megérkezését követő naptól számított nyolc napon belül az NMHH Nemzeti Filmiroda a filmforgalmazót hivatalból nyilvántartásba veszi, amennyiben a bejelentés megfelel a jogszabályi előírásoknak. Az Mktv. 36/K. § (4) bekezdésének alapján az Mktv. módosításáról szóló 2016. évi CLXIII. számú törvény hatályba lépésekor filmforgalmazási tevékenységet végző természetes vagy jogi személy 2017. január 16. napjáig köteles a filmforgalmazási tevékenység végzését a 19/M. §-ban foglaltak szerint bejelenteni.

  • Átvételi elismervény
  • Adatlap (online kitöltött "Forgalmazói tevékenység nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelem, nyomtatott formában, cégszerű aláírással)
  • Díjfizetési igazolás a 3.000 - Ft. igazgatási szolgáltatási díj átutalásáról (terhelést tartalmazó kivonat, befizetési bizonylat vagy feladóvevény másolata) - Kötelező
  • A képviseleti jogosultságot igazoló irat másolata – Jogi személyek esetén kötelező, kivéve, ha a cégjegyzékben nyilvántartott cég képviselőjének aláírási címpéldánya cégnyilvántartásból elektronikus úton lekérdezhető
  • Meghatalmazás – Meghatalmazott/jogi képviselő útján történő eljárás esetén kötelező
  • Kézbesítési meghatalmazott meghatalmazása – Kézbesítési meghatalmazott esetén kötelező
  • Nyilatkozat arról, hogy a filmforgalmazói tevékenységet határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánja folytatni – Kötelező, ha a bejelentett forgalmazási tevékenység Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében folyik

  Kulturális teszt - a filmalkotás kulturális követelményrendszernek való megfelelése megállapítása céljából -

  Az Mktv. 12/A. § (1) bekezdése alapján Filmgyártás céljára az e törvény szerinti közvetlen és közvetett támogatásban csak olyan filmalkotás részesülhet, amely megfelel a 12/B. §-ban meghatározott kulturális követelményeknek.

  Közvetett támogatásra vonatkozó elszámolás

  1. Költségellenőrzés

  • MNF letéti számláról történő közvetett támogatás igénybevétele esetén,
  • hatályos támogatási szerződéssel még nem rendelkező produkció esetén,
  • résztámogatást biztosító hatályos támogatási szerződéssel rendelkező produkció esetén.

  2. Egyszerűsített támogatási igazolás kiadása

 • Jogerős költségellenőrzési határozattal rendelkező produkció esetén, későbbi időpontban kötött támogatási szerződés birtokában, amennyiben nem vagy csak részben nyújtott be kérelmet az MNF letéti számláról történő kifizetésre.
 • 3. Támogatási igazolás kiadására irányuló költségellenőrzés (egy eljáráson belül)

 • Kizárólag hatályos támogatási szerződéssel rendelkező produkció esetén, amennyiben a szerződés összege teljes egészében fedezi a kérelemben jelölt közvetett támogatás összegét.
 • 5. Tao tv. 24/A. § szerinti igazolás

 • KÉRELEM a mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. 31/C.§ (3) bekezdés c) pontjában foglalt, a Tao. tv. 24/A. § (16) bekezdése szerinti igazolás kiadására